>

'

Shows

:  Norway

  • FRIDAY 10th November – EFG London Jazz Festival: PIXEL (Norway) + TORI HANDSLEY TRIO
  • WEDNESDAY 19th April 2017 – PIXEL
  • WEDNESDAY 7th September – PIXEL